ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ

Last updated: April 2017

ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ (ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ) ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 31 ਮਾਰਚ, 2013 ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੀ.ਸੀ.  ਵਿੱਚ ਅਾਯਾਤ ਕੀਤਾ fਗਆ ਹੋਵੇ I

ਬੀ. ਸੀ. ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਤੇ ਟੈਕਸ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ  ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਕਿਸੀ  ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਰੀ [ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੇਲ] ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ  ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਭਾਵ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ) , ਤਾਂ  ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੀ ਦਰ 12% ਹੈ I

ਅਗਰ ਤੁਸੀ ਖਰੀਦਦੇ ਵਕਤ ਜਾਂ ਅਾਯਾਤ ਕਰਦੇ ਵਕਤ 5% ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ  ਤਾਂ  ਤੁਹਾਨੂੰ 7% ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪਲੱਸ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਰਟੈਕਸ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ I

ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਰਟੈਕਸ ਓੁਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ (ਪੈਸਨਜ਼ਰ ਵਿਹੀਕਲਜ਼) ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰ ਯੋਗ ਕੀਮਤ ਵਾਧੂ ਹੋਵੇ:

 •     $ 55,000  ਤੋਂ $ 55,999.99      7% ਪਲੱਸ 1%
 •     $ 56,000 ਤੋਂ  $ 56,999.99      7% ਪਲੱਸ 2%
 •     $ 57,000 ਅਤੇ ਵੱਧ                   7% ਪਲੱਸ 3%

ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ (ਪੈਸਨਜ਼ਰ ਵਿਹੀਕਲ) ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਹੈ I ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ , ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਵੈਨਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਕੈਮਪੇਰਾਈਜ਼ਡ ਵੈਨ, ਮੋਟਰ ਹੋਮਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਜਣ 250 ਸੀ.ਸੀ. ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ  ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਹਨ I

ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਟੋਪਲਾਨ ਦਲਾਲ ( ਬਰੋਕਰ ) ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਣ  ਯੋਗ ਹੈ I ਪਰ, ਜੇ ਤੁਸੀ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ  ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਬੀ. ਸੀ. ਮਨਿਸਟਰੀ ਔਫ ਫਾਈਨੈਂਸ ) ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ I

ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੌਂ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਵਾਹਨ

ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚੋਂ ਆਯਾਤ (ਇੰਪੋਰਟ) ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ I ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਾਹਨ ਦੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ I

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਜਿਸਟਰਾਂਟ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ  ਤਾਂ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ. 7 % ਰੇਟ ਪਲੱਸ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਰ ਟੈਕਸ  ,ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ I  ਨੋਟ:ਜਦ ਤੱਕ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹਨ ਬੀ. ਸੀ . ਵਿੱਚ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ (ਰਜਿਸਟਰਡ) ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਜਿਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਘਟੇਗੀ ਨਹੀਂ I

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਯਾਤ (ਇੰਪੋਰਟ) ਕਰ  ਕੇ ਬੀ.ਸੀ. ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ਤਾਂ  ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ 5% ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ I ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਵਾਹਨ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ (ਰਜਿਸਟਰ) ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ  ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ, ਪਲੱਸ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਤੇ 7% ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪਲੱਸ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਰਟੈਕਸ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ I

ਨੋਟ:ਕੀਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਨਿੱਜੀ ਭੱਤਾ (ਫੈਡਰਲ ਪਰਸਨਲ ਅਲਾਓਂਅੰਸ) ਜਿਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਕੀਮਤ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ I

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ  ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਿਕਸੇ  ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਰੀ [ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੇਲ] ਵਿੱਚ,ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ  ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਭਾਵ ਕਿਸੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ), ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ 12% ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਦੇਣੀ  ਪਵੇਗੀ I

ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ  ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਛੋਟ

ਯੋਗ (ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ) ਸਬੰਧੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ  ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਹਫ਼ੇ, ਕਰ-ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਜੇ ਉਹ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ I

ਯੋਗ (ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ) ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ  ਵਿਅਕਤੀ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ  ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹਨ:

 •     ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਬੱਚੇ, ਪੋਤਾ/ਪੋਤੀ, ਪੜਪੋਤਾ/ਪੜਪੋਤੀ, ਮਾਤਾ/ਪਿਤਾ,ਦਾਦਾ- ਦਾਦੀ/ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ,ਪੜਦਾਦਾ-ਪੜਦਾਦੀ /ਪੜਨਾਨਾ-ਪੜਨਾਨੀ ਜਾਂ ਭੈਣ/ਭਰਾ,
 •     ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਥੀ , ਪੋਤਾ/ਪੋਤੀ ਜਾਂ ਪੜਪੋਤਾ/ਪੜਪੋਤੀ ਜਾਂ
 •     ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਮਾਤਾ/ਪਿਤਾ, ਦਾਦਾ- ਦਾਦੀ / ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ,ਪੜਦਾਦਾ-ਪੜਦਾਦੀ/ ਪੜਨਾਨਾ-ਪੜਨਾਨੀ  I

ਯੋਗ (ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ) ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਤਰਏ ਰਿਸ਼ਤੇ (ਸਟੈਪ  ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ I

ਤੁਸੀਂ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ:

 •    ਯੋਗ (ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ) ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
 •    ਉਸਨੇ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ:
  • ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ (ਸੂਬਾਈ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ),
  • ਮਨੋਨੀਤ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਟੈਕਸ (ਕੰਜਮਪਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਰੀਬੇਟ ਐਂਂਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ),
  • ਹਾਰਮੋਨਾਈਜ਼ਡ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਹਿੱਸਾ (ਐੱਚ.ਐਸ.ਟੀ.),
  • ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ (ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ), ਜਾਂ
  • ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ, ਜਾਂ
 •    ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ. (ਸੂਬਾਈ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ), ਮਨੋਨੀਤ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ (ਕੰਜਮਪਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਰੀਬੇਟ ਐਂਂਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਜਾਂ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ (ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ), ਜੋ ਕਿ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹਨ ,ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸੀ I

ਨੋਟ: ਲੋਨ ਟੇੇੇਕਓਵਰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਨਹੀਂ  ਮੰਨੇਂ ਜਾਣਗੇ I ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੈI

ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਿਕਟ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ I

ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ,ਆਈ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਲ ਵਾਹਨ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਜਾਂ ਪੰਜੀਕਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਬੀ.ਸੀ.  ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਬੀ. ਸੀ. ਮਨਿਸਟਰੀ ਔਫ ਫਾਈਨੈਂਸ) ਦਾ ਵਾਹਨ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਫਾਰਮ (ਗਿਫਟ ਓਫ ਵਿਹੀਕਲ ਫਾਰਮ)(FIN319) ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ  ਹੁੰਦੇ ਹਨ I ਜਦੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ  ਹੈ ਤਾਂ  ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਫਾਰਮ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਡਿਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ I

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਬੀ. ਸੀ. ਮਨਿਸਟਰੀ ਔਫ ਫਾਈਨੈਂਸ) ਨਿਯਮਿਤ ਤੋਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕੇ  ਕਿ ਛੋਟਾਂ (ਐਗਜੈਂਮਪਸ਼ਨਜ) ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ I

ਜੇਕਰ  ਪੰਜੀਕਰਣ (ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ) ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਰਿਕਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ I ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਮਨਿਸਟਰੀ ਔਫ ਫਾਈਨੈਂਸ) ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਵਾਪਸੀ (ਰਿਫੰਡ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ I
    
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ  ਯੋਗ (ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ) ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਦੇਣਯੋਗ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਰਿਕਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਜਮਾਂ  ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ I  

ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ (ਐਗਜੈਂਮਪਸ਼ਨਜ)

ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ  ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ :

 •     ਵਸੋਂ ਦਾ ਅਸਰ (ਸੈੱਟਲਰਸ  ਇਫ਼ੈਕਟ );
 •     ਵਾਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ;
 •     ਵਾਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਟਰੀ  ਜਾਂ  ਇਨਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ I  

ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ  ਦੀ  ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਔਟੋਪਲਾਨ ਦਲਾਲ (ਬਰੋਕਰ) ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ I

ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ

ਆਈ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ  ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਮਨਿਸਟਰੀ ਔਫ ਫਾਈਨੈਂਸ ) ਲਈ ਔਟੋਪਲਾਨ ਦਲਾਲਾਂ (ਬਰੋਕਰਾਂ) ਦੇ ਜਾਲ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ I

 ਨਾ ICBC ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਔਟੋਪਲਾਨ ਦਲਾਲ (ਬਰੋਕਰ) ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ I

ਧਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ  ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਮਨਿਸਟਰੀ ਔਫ ਫਾਈਨੈਂਸ) ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਤੇ ਤੇ ਬਿਨਤੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ :

Refund Section
PO Box 9628 Stn Prov Govt
Victoria
BC V8W 9N6

ਨੋਟ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਮਨਿਸਟਰੀ ਔਫ ਫਾਈਨੈਂਸ) ਸਿਰਫ ਸੂਬਾਈ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈI

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਹਨ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ  ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖਪਤਕਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ (ਕਨਸਿਊਮਰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਬਰਾਂਚ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ I

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ  ਆਪਣੇ ਔਟੋਪਲਾਨ ਦਲਾਲ(ਬਰੋਕਰ) ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ ਜੀ ਜ਼ਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ  ਟੋਲ ਫਰੀ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 1-877-388-4440, ਜ਼ਾ  ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਈ-ਮੇਲ ਤੇ ਲਿਖੋ: CTBTaxQuestions@gov.bc.ca

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਗਹ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ  I
ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਮਨਿਸਟਰੀ ਔਫ ਫਾਈਨੈਂਸ) ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ Ministry of Finance bulletin PST on Vehiclesਵੇਖੋ I

Last updated: April 2017