ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ

Last updated: March 2022

​​ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.

ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੀ.ਸੀ. ਅੰਦਰ  ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਰਚ 31, 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ.

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ 'ਤੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.  ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਟੋਪਲਾਨ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਬੀ.ਸੀ.ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.  ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਆਮ ਪੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰ 12% ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਹਨ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ।

ਗੈਰ-ZEV (ਜ਼ੀਰੋ-ਐਮਿਸ਼ਨ ਵਾਹਨ)  

                
​ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ
ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰ 
​ਗੈਰ-ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰ 
​$0 - $54,999.99
​7%
​​7%
​$55,000 -$55,999.99
​8%
​7%
​$56,000 - $56,999.99
​9%
​7%
​$57,000 - $124,999.99
​10%
​7%

​$125,000 - $149,999.99
​15%
​7%

​$150,000 ਅਤੇ ਵੱਧ 
​20%
​​7%
ਟੈਕਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਵੈਨਾਂ, ਕੈਂਪਰਾਈਜ਼ਡ ਵੈਨਾਂ, ਮੋਟਰ ਹੋਮ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ 250 ਸੀਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਇੰਜਣ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਹਨ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੈ, ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਆਈ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਟੋਪਲਾਨ ਬ੍ਰੋਕਰ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਟੋਪਲਾਨ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਜਾਂ 1-877-388-4440 (ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ) ਜਾਂ CTBTaxQuestions@gov.bc.ca ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।​

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ-ਐਮਿਸ਼ਨ ਵਾਹਨ (ਜ਼ੈੱਡ.ਈ.ਵੀ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਵਰਤੀ ਗਈ ਜ਼ੀਰੋ-ਐਮੀਸ਼ਨ ਪੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:
• ਬੈਟਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (BEVs)
• ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਫਿਊਲ ਸੈੱਲ ਵਾਹਨ (FCEVs), ਅਤੇ
• ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (PHEVs)।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨ (HEVs) ਇਸ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ
ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ "ਵਰਤਿਆ ਜ਼ੀਰੋ-ਐਮਿਸ਼ਨ ਵਾਹਨ" ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ

ਵਾਹਨ ਨੂੰ "ਯੂਜ਼ਡ ਜ਼ੀਰੋ-ਐਮਿਸ਼ਨ ਵਾਹਨ" ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ:
• ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 6,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਓਡੋਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ
• ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ.ਸੀ., ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਲੀਜ਼ਡ ਵਾਹਨ

ਵਾਹਨ ਨੂੰ "ਯੂਜ਼ਡ ਜ਼ੀਰੋ-ਐਮਿਸ਼ਨ ਵਾਹਨ" ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ:
ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ.ਸੀ., ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਟੇਦਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ
​ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੇਦਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।


​ਜ਼ੈੱਡ.ਈ.ਵੀ.ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ​
 ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ 
​ ਪੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰ 
$0 - $74,999.00​7%
​$75,000 - $75,999.998%
​$76,000 - $76,999.99​9%
​$77,000 - $124,999.99​10%
​$125,000 - $149,999.99​15%
​$150,000 ਅਤੇ ਵੱਧ​20%
​​
ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖੋ: ਜ਼ੈੱਡ.ਈ.ਵੀ. ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਟੀ., ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਹਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਪੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਆਈ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਟੋਪਲਾਨ ਬ੍ਰੋਕਰ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।Last updated: March 2022