• ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ

  • ਬੇਸਿਕ ਆਟੋਪਲੈਨ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ
  • ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ
  • ਇਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ

  ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੋ »


 • ਸਭ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

  • ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
  • ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਰਹਿਣ
  • ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ

  ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੋ »

 • ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣੀ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣੀ

  • ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਉਣੀ
  • ਪੇਮੈਂਟ ਪਲੈਨਾਂ
  • ਏਅਰ ਕੇਅਰ

  ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੋ »

 • ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣੇ

  • ​ਕਲੇਮ-ਰਹਿਤ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ
  • ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
  • ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ

  ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੋ »

 • ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਮੰਗਵੀਂ ਦੇਣਾ

  • ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੇ ਟੀਨ ਏਜ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਮੰਗਵੀਂ ਦੇਣਾ।
  • ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮੰਗਵੀਂ ਦੇਣਾ।
  • ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਮੰਗਵੀਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ

  ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੋ »

 • ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ

  ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

  ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ

  ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੋ »

 • ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣਾ

  • ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਤਜਰਬੇ
  • ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ

  ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੋ »

 • ਗੱਡੀ ਦੀ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣੀ

  • ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ
  • ਇਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ
  • ਬੱਚਤਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ

  ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੋ »

 • ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਜਾਵੇ

  • ਕੀ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ
  • ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ
  • ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

  ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੋ »

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

  • ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਯਮ
  • ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ
  • ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੰਤਰ

  ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੋ »

 • ਲਾਇਸੰਸ ਬਾਰੇ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ

  ਗਰੇਟਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਏਰੀਆ: 250 -978-8300

  • 1 -800-950-1498
  • 250-978-8300 ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਕਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ (ਅਸੀਂ ਕੁਲੈਕਟ ਕਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।)
 • ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣਾ

  • ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਤਜਰਬੇ
  • ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ
  • ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਹੋਣਾ

  ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੋ »

 • ਰੋਡ ਟੈੱਸਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ

  ਫੋਨ

  ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ: 604-661-2255

  ਐਬਟਸਫੋਰਡ, ਚਿਲਾਵੈਕ, ਕਿਲੋਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੌਰਜ: 1-888-715-7775

  ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੰਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ।

  ਔਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ

 • ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੰਸ ਨਵਿਆਉਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣਾ

  • ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੰਸ ਨਵਿਆਉਣਾ
  • ਆਪਣੇ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣਾ

  ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੋ »


 • ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲੇਜ ਟੈੱਸਟ

  ਅਸਲੀ ਟੈੱਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲੇਜ ਟੈੱਸਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਐਪਲ ਆਈਪੌਡ ਟੱਚ

  ਆਈਫੋਨ ਜਾਂ ਆਈ ਪੈਡ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲੇਜ ਟੈੱਸਟ ਦਾ ਐਪ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ) ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਲੱਭੋ