Driver licensing

ਇਸ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਓ:

ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ    

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁਣੇ ਬੁੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਉਦੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਆਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਹਨ ਲਿਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।  

information-circle

ਸਟੈਂਡਬਾਇ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਰਾਮਦੇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਟੈਂਡਬਾਇ ਰੋਡ ਟੈਸਟ (ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਇੱਕ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਕ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ) ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਆਪਣਾ ਕਾਰ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲਾਸ 5, 6, 7, 8 ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੱਕਿਲ ਟੈਸਟ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸਦੀ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੌਨ-ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਦੇਸ਼ (ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਸਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ) ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਬਦਲਣਾ) ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।   

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ $25 ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੀ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਕੌਲ ਕਰੋ।   

ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਲਈ, ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਸੰਤ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਟੈਸਟ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।   

ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਡ ਜਾਂ ਸੱਕਿਲ ਟੈਸਟ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ-ਕਿਸੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  

information-circle

ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਰੀਨਿਊਅਲ ਜਾਂ ਅੱਪਗਰੇਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸਰਵਿਸਿਸ ਨੂੰ ਕੌਲ ਕਰੋ (604-661-2723 ਜਾਂ 1-800-665-6442)।  

ਜੇਕਰ ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।  

ਆਪਣਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ  

ਆਪਣੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੋਡ ਟੈਸਟ (ਕਲਾਸ 1, 2, 3, 4) ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਕੌਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਜਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ

ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨਿਯਤਾ ਲਈ, ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਪਲੇਟ ਨੰਬਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ।  

ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀ-ਇਗਜ਼ੈਮ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀ-ਇਗਜ਼ੈਮ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਕੌਲ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਜਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।  

ਸਟੈਂਡਬਾਇ ਰੋਡ ਟੈਸਟ

ਸਟੈਂਡਬਾਇ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਗਾਹਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੌਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਬਾਇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ:  

 1. ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ICBC ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੱਭੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਬਾਇ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।  

  • ਕੁਝ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਾਸ 5 ਅਤੇ 7 ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਲਾਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੱਭੀ ਹੈ।  

 2. ਸਟੈਂਡਬਾਇ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਚੋਣਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦਫ਼ਤਰ ਲੱਭੋ।

ਸਟੈਂਡਬਾਇ ਰੋਡ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ICBC ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਲਾਸਾਂ, ਕਲਾਸ 5 ਅਤੇ 7 ਸਮੇਤ) 

ਕਲਾਸ 5 ਅਤੇ 7 ਦੇ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  

ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਲੱਭੋ।  

 • ਐਬਟਸਫੋਰਡ (Abbotsford), 150-31935 South Fraser Way 

 • ਬਰਨਬੀ (Burnaby), 3880 Lougheed Highway 

 • ਚਿਲੀਵੈਕ (Chilliwack), 46052 Chilliwack Central Road

 • ਕੈਮਲੂਪਸ (Kamloops), 937 Concordia Way

 • ਕਲੋਨਾ (Kelowna), 1720 Springfield Road  

 • ਲੈਂਗਲੀ (Langley), 19950 Willowbrook Drive, Unit J7 

 • ਨਨਾਈਮੋ (Nanaimo), 102-6475 Metral Drive  

 • ਨੌਰਥ ਵੈਨਕੂਵਰ (North Vancouver), 1331 Marine Drive  

 • ਪੋਰਟ ਕੋਕੁਇਟਲਮ (Port Coquitlam), 1930 Oxford Connector  

 • ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੌਰਜ (Prince George), 4001 15th Avenue  

 • ਰਿਚਮੰਡ (Richmond), 402-5300 No. 3 Road  

 • ਸਰ੍ਹੀ (Surrey), 13426 78 Avenue 

 • ਵੈਨਕੂਵਰ (Vancouver), 4126 Macdonald Street  ਵਿਕਟੋਰੀਆ (Victoria), 1-1150 McKenzie Avenue 

ਉਹ ICBC ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਾਸ 5 ਅਤੇ 7 ਲਾਈਸੈਂਸਾਂ ਲਈ ਸਟੈਂਡਬਾਇ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ 

 • ਬਰਨਬੀ (Burnaby), 4399 Wayburne Drive

 • ਲੈਂਗਲੀ (Langley), 6000 Production Way  

 • ਰਿਚਮੰਡ (Richmond), 7200 Elmbridge Way 

 • ਸਰ੍ਹੀ (ਗਿਲਫੋਰਡ) Surrey (Guildford), 10262 152A Street  

 • ਸਰ੍ਹੀ (ਨਿਉਟਨ) Surrey (Newton), 13665 68 Avenue  

 • ਵੈਨਕੂਵਰ (Vancouver), 999 Kingsway 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ     

ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕ ਦੀ ਯੋਗ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਲਈ, ਉਡੀਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ: 

 • ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 

 • ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ  

 • ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ

ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ: 

 • ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 

 • ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਬਾਅਦ

ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੀ-ਟ੍ਰਿਪ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਏਅਰ ਬ੍ਰੇਕ ਟੈਸਟ ਲਈ: 

 • ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ  

ਸੰਬੰਧਤ ਲਿੰਕ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪੰਨੇ ਮਦਦਗਾਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ: