About ICBC

ਇਸ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਓ:

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 

ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ।  

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਆਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਓ। 

ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਲ    

ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। 

ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ 

ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕੰਮ ਔਨਲਾਈਨ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਨੌਲੇਜ ਟੈਸਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਲੇਮ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।